Burgwall Große Schanze Schöps


Blick zum Burgwall; Foto: Andre Lubensky

Foto: Andre Lubensky

Foto: Andre Lubensky

Foto: Andre Lubensky

Auf dem Wall, Foto: Andre Lubensky

Auf dem Wall, Foto: Andre Lubensky

Auf dem Wall, Foto: Andre Lubensky

Panorama; Foto: Andre Lubensky