Burgwall bei Ralswiek


Die Burg liegt an einem steilen Abhang; Foto: Jeremy Wagner

Weg zum Burgwall; Foto: Jeremy Wagner

Die Burg ist im Sommer stark zugewuchert; Foto: Jeremy Wagner

Der Burgwall Ralswiek "Schlossberg", nach R. Krüger 2021